Aanbod : Semi-Internaat

DOEL
Opvoedingsondersteuning aanbieden binnen dagopvang van het kind of de jongere. 
We streven naar een optimale ontwikkeling en ontplooiing van het kind of de jongere.


DOELGROEP
Schoolgaande kinderen en jongeren van 2 Ĺ tot 21 jaar met een verstandelijke handicap en/of met gedrags- of emotionele stoornissen (inclusief autisme-spectrum-stoornissen)


WERKWIJZE
Buitenschoolse dagopvang tussen 8u00 en 18u00 binnen leefgroepverband. Het kind of de jongere verblijft in een huiselijke woonomgeving met een structuurverlenend en therapeutisch klimaat. De geboden aanpak is individueel gericht, maar de activiteiten kunnen ook in groepsverband uitgevoerd worden.
De leefgroepen variŽren van 6 tot 15 kinderen of jongeren. 
Er is (regelmatig) overleg voorzien tussen de ouders/wettelijk vertegenwoordiger en het begeleidend team omtrent de aangeboden hulp- en dienstverlening.
Vakantie- en deeltijdse opvang zijn mogelijk voor zover de werking dit toelaat.


BEGELEIDINGSDOMEINEN
Binnen de leefgroepwerking kan door het opvoedend personeel o.a. aan volgende domeinen gewerkt worden:

 •  zelfredzaamheid - zelfstandigheid

 •  sociale vaardigheden

 •  persoonlijkheidsvorming en psychosociale begeleiding

 •  zinvolle vrijetijdsinvulling

 •  ontwikkelingsbegeleiding en aanpak van specifieke problemen

 •  gedragsbegeleiding

 •  ondersteuning en opvolging van schoolse activiteiten

 •  ondersteuning van het gezin

 •  netwerkontwikkeling

De werking wordt ondersteund door een team van deskundigen.
Indien noodzakelijk kan medische en paramedische hulp geboden worden ter ondersteuning van de algemene gezondheidszorg.


OPNAMEVOORWAARDEN

 • Beschikken over goedkeuring van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap voor opname in een (semi-)internaat voor kinderen en jongeren met mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen. 

 • Aangemeld zijn op de Centrale Registratie Zorgvragen

 • IngeŽnt zijn tegen Hepatitis A.

 • Het kind/de jongere volgt (buitengewoon) onderwijs

 • Het kind/de jongere moet in principe in groepsverband kunnen functioneren

 • Bij beperkte opnamecapaciteit wordt respectievelijk voorrang gegeven aan regio Noord-Limburg, schoolregio binnen Limburg en Limburg

LOCATIE
Campus


KOSTEN
De wettelijke voorgeschreven bijdrage. 


WAAR KAN JE ONS BEREIKEN
Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth
Semi-Internaat
Sint-Elisabethlaan 20
3990 Peer-Wijchmaal
Tel: 011 / 399 500 
Fax: 011 / 63 22 55 
e-mail: info@bc-elisabeth.be
website: http://www.bc-elisabeth.be

Klik hier voor een printbare folder.

Keer Terug Terug